nata922

25 tekstów – auto­rem jest na­ta922.

Cza­sem mam ochotę zap­ro­wadzić Cię do oku­lis­ty, aby zro­bił coś z twoją śle­potą na życie. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 6 kwietnia 2011, 17:35

Naj­ważniej­sze roz­mo­wy od­by­wają się bez słów. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 21 marca 2011, 22:17

Są ta­kie mo­men­ty w życiu, do których prag­nie się powrócić, aby przeżyć je na no­wo, lecz dokład­nie tak sa­mo se­kun­da po sekundzie. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 14 marca 2011, 16:22

Przy­jaciel zos­ta­nie z Tobą na­wet wte­dy, gdy wszys­cy in­ni się od Ciebie odwrócą. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 13 marca 2011, 01:54

Ludzie często nie zdają so­bie spra­wy z te­go, że ich słowa mogą wywrócić czy­jeś życie do góry nogami. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 12 marca 2011, 00:14

Jeśli zaczy­nają Ci się po­dobać wa­dy dru­giego człowieka, to znaczy, że al­bo zwa­riowałeś al­bo nap­rawdę kochasz tą osobę. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 11 marca 2011, 12:46

Cza­sem na­wet marze­nia nie są tak śmiałe jak rzeczywistość. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 10 marca 2011, 13:58

Dziw­ne uczu­cie.. gdy widzisz ko­goś pier­wszy raz a czu­jesz że jest Ci niesa­mowi­cie bliski. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 9 marca 2011, 18:38

Marze­nia pot­ra­fią spra­wić że jest się szczęśli­wym na­wet gdy jest źle. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 4 lutego 2011, 15:06

Szczęście twoich oczu jest dla mnie naj­lep­szą nagrodą 

myśl
zebrała 50 fiszek • 21 grudnia 2010, 21:02
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nata922

Użytkownicy
M N O
Kalendarz
Aktywność